Større tekst
- 100% +
Læs op

Om Sparekassen

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af Sparekassen samt løbende vurdering af direktionens arbejde.

Det er Sparekassens øverste myndighed, repræsentantskabet, der udpeger bestyrelsen.

Læs bestyrelsens forretningsorden Læs bestyrelsens kompetencebeskrivelse

Bestyrelsens udvalg

Bestyrelsen i Middelfart Sparekasse har nedsat tre udvalg. Hensigten er at øge effektiviteten og højne kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen ved gennem udvalgsarbejdet at kvalificere det materiale, der skal ligge til grund for beslutninger i bestyrelsen.

Etableringen af bestyrelsesudvalg har i Middelfart Sparekasse alene et forberedende formål forud for behandlingen i bestyrelsen og må ikke medføre, at væsentlig information, som alle medlemmer af bestyrelsen har behov for at modtage, alene tilgår det enkelte udvalg.

Bestyrelsen bevarer således det fulde ansvar for alle de beslutninger, der er forberedt i et udvalg.

 • Bestyrelsen har nedsat et risikoudvalg, som har til opgave at forberede bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen er bevidst om risici, når der træffes forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen.

  Udvalget rådgiver herunder bestyrelsen om Sparekassens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil samt strategi og bistår bestyrelsen med at påse, at bestyrelsens risikostrategi implementeres korrekt i organisationen.

  Risikoudvalget gennemgår tillige Sparekassens solvensbehovsopgørelse og afgiver herunder anbefalinger til bestyrelsen vedrørende tilstrækkeligheden af Sparekassens kapitalressourcer.

  Udvalget vurderer herudover om Sparekassens produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse med Sparekassens forretningsmodel og risikoprofil, ligesom udvalget vurderer eventuelle incitamenter i Sparekassens aflønningsstruktur.

  Udvalget består pr. 25. juni 2024 af:

  • Flemming B. Nielsen (udvalgsformand)
  • Jens Christian Skifter
  • Michael Peter Holm
 • Formålet med Nominerings- og vederlagsudvalgets arbejde er at sørge for, at det samlede vederlag for direktion, bestyrelse samt repræsentantskab ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens, bestyrelsens og repræsentantskabets selvstændige indsats og værdiskabelse for Middelfart Sparekasse.

  Derudover varetager udvalget bestyrelsens interesser inden for blandt andet følgende områder:

  • Uddannelse af bestyrelsen og repræsentantskabet
  • Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer
  • Introduktionsprogram for nye bestyrelsesmedlemmer
  • Bestyrelsens selvevaluering
  • Evaluering af valgperioder
  • God selskabsledelse
  • ESG/Bæredygtighed.

  Udvalget består pr. 25. juni 2024 af:

  • Louise Andersen (udvalgsformand)
  • Henrik Higham Schlüter
  • Rikke Jakobsen
 • I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20/11/2018 (Revisorloven) har bestyrelsen for Middelfart Sparekasse nedsat et revisionsudvalg.

  Formålet med revisionsudvalget er som forberedelse til beslutningerne i bestyrelsen vedrørende regnskabs- og revisionsmæssige forhold, blandt andet at:

  • Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
  • Overvåge om Sparekassens interne kontrolsystemer, den interne revision, og risikostyringssystemer fungerer effektivt
  • Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v.
  • Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 24, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til Sparekassen.

  Udvalget må ikke være udførende eller besluttende, men skal derimod tjene til at skabe et beslutningsgrundlag for bestyrelsen. Udvalgets opgave er således af forberedende karakter, og udvalgets drøftelser må ikke erstatte bestyrelsens behandling af noget spørgsmål.

  Jf. Revisorlovens § 31 skal mindst et medlem skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Udvalgets medlemmer skal samlet set have kompetencer af relevans for pengeinstitutsektoren. Som særligt kyndigt medlem har bestyrelsen udpeget Flemming B. Nielsen.

  Udvalget består pr. 2. april 2024 af:

  • Bo Skouby Rosendahl (udvalgsformand)
  • Lone Reumert Hornstrup
  • Bo Rønholt
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os