Større tekst
- 100% +
Læs op

Soliditet

Sparekassens soliditet

Sparekassen er i dag et solidt og velindtjenende pengeinstitut. Vi har et indlånsoverskud på 9,4 mia. kr. pr. 31. december 2023, så vi er ”selvforsynende med penge”. Vi skal derfor ikke låne penge for at kunne yde lån til vores kunder.

Her kan du læse mere om vores økonomiske nøgletal. Åbenhed er én af vores kerneværdier, og det gælder selvfølgelig også vores soliditet.

Solvens og kapital

NEP-kapitalprocenten er et mål for Sparekassens soliditet og dermed et udtryk for Sparekassens evne til at modstå eventuelle kommende tab. Sparekassens NEP-kapitalprocent pr. 31. december 2023 er 31,0.

NEP-kapitalprocenten skal sammenholdes med solvensbehovet. Det er Finanstilsynets krav til, hvor meget kapital, et pengeinstitut skal besidde. Lovens mindstekrav er 8,0 %. Dertil kommer tillæg i forhold til de risici, et pengeinstitut tager.

Sparekassens solvensbehov er pr. 31. december 2023 10,3 %. Hertil kommer en kapital-bevaringsbuffer på 2,5 %, konjunkturudligningsbuffer 2,5 % og et NEP-tillæg på 3,7 % pr. 31. december 2023.

Sparekassen har dermed pr. 31. december 2023 en kapitaloverdækning på 12,0 procentpoint. Vi overholder således vores målsætning om at have en kapitalmæssig overdækning på minimum 7,0 procentpoint over kapitalkravet opgjort eksklusiv den kontracykliske buffer.

Egenkapital

Sparekassens egenkapital er pr. 31. december 2023 på 2.551 mio. kr.

Egenkapitalen består af garantkapital samt reserver, dvs. opsparet overskud: 

Garantkapital 1.206 mio. kr.
Reserver m.v. 1.345 mio. kr.
Egenkapital = 2.551 mio. kr. 

 

Tilsynsdiamanten

I juni 2010 introducerede Finanstilsynet tilsynsdiamanten. De fire parametre i tilsynsdiamanten giver et billede af, om et pengeinstitut drives med det rette niveau af risici, og om pengeinstituttet er finansielt robust.

Siden tilsynsdiamanten blev indført, har Sparekassen overholdt alle parametre.

Tilsynsdiamantens fire parametre Finanstilsynets grænseværdier Koncernen pr. 31. december 2023 Opfyldt
Summen af store eksponeringer Maks. 175 % 42,6 % Ja
Årlig udlånsvækst Maks. 20 % 7,0 % Ja
Ejendomseksponering Maks. 25 % 11,5 % Ja
Likviditetspejlemærke Min. 100 % 679,3 % Ja
Hvad betyder tallene i tilsynsdiamanten?

Summen af store eksponeringer
For at sikre en sund risikospredning må et pengeinstituts 20 største eksponeringer højest udgøre 175 % af egenkapitalen.

Årlig udlånsvækst
For at sikre, at et pengeinstitut ikke øger sit udlån uforholdsmæssigt meget – og dermed risikerer at slække på kreditkravene – må udlånet højest vokse med 20 % årligt.

Ejendomseksponering
Udlån til ejendomme og ejendomsprojekter var en af de faktorer, der bragte mange pengeinstitutter i problemer under finanskrisen. Derfor må pengeinstitutters eksponering mod ejendomssektoren højest udgøre 25 % af det samlede udlån.

Likviditetspejlemærke
Likviditetspejlemærket viser, hvor robust et pengeinstitut er i et marked, hvor der i tre måneder er svær eller ingen adgang til likviditet.

Læs mere om vores økonomiske fundament i vores regnskaber
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os