Netbank
Print Friendly, PDF & Email

Med vores netbank får du adgang til virksomhedens konti i Sparekassen, og du kan klare virksomhedens daglige økonomi foran computeren, når det passer dig. Du kan følge med i bevægelserne på dine konti, og det er lige så sikkert at bruge netbank, som vores fysiske afdelinger – Middelfart Sparekasse har nemlig sikret alle erhvervskunder med en forsikring, der dækker i tilfælde af indbrud i netbanken.

I netbanken kan du bl.a. se saldo og bevægelser på konti

 • Betale regninger og overføre penge
 • Hente og gennemføre betalinger fra økonomiprogram
 • Sende indbetalinger til økonomiprogram
 • Bestille overførsler til udlandet
 • Handle værdipapirer

 

Netbank og økonomisystemer

Du har mulighed for at importere tal og informationer fra din netbank til dit økonomisystem og omvendt. Det kan spare dig for en masse indtastningsarbejde og dermed tid.

Følgende betalings- og overførselstyper kan importeres afhængig af om funktionerne er tilmeldt aftalen:

 • Kontooverførsler, både med kort og lang advis via brev eller kontoudskrift (også med valutakonti)
 • Indbetalingskort – både FIK og GIK
 • Lønoverførsler
 • Overførsel til udlandet

 

Data om indbetalinger fra FI-kreditor betalingssystemet kan vises i og eksporteres fra netbanken.

Forudsætningen for dette er, at kundens FI-kreditor er sat korrekt op i system betalinger, så data om indbetalinger afleveres til selvbetjeningssystemerne.

Netbankforsikring

Det hører heldigvis til sjældenhederne, at it-kriminelle får adgang til danske netbanker. Sker det, kan det dog få alvorlige følger, hvis virksomheden ikke er forsikret. Erhvervskunder hæfter nemlig selv for misbrug og får ikke dækket eventuelle tab i forbindelse med et indbrud i virksomhedens netbank – i modsætning til private kunder jf. gældende forbrugerlovgivning.

I Middelfart Sparekasse har alle erhvervskunder en forsikring, der dækker i tilfælde af indbrud i netbanken.

Forsikring til 200 kr. om året

I samarbejde med NEM Forsikring tilbyder vi en forsikring, der gælder alle Sparekassens erhvervskunder. Da alle erhvervskunder i Sparekassen er forsikret kollektivt, kan prisen holdes på 200 kr. årligt for den enkelte netbankaftale.

Forsikringen i korte træk

 • Forsikringen dækker tab som følge af indbrud i virksomhedens netbank
 • Forsikringen dækker op til 2,5 mio. kr. pr. skade og forsikringsår. Hvis flere sikrede rammes af tab ved indbrud gennem den samme netbankadgang, dækkes  op til 10 mio. kr. pr. år
 • Selvrisiko: 5.000 kr. pr. skade
 • Virksomhedens it-systemer skal være beskyttet på sædvanlig måde med firewall og antivirusprogrammer, der løbende og automatisk opdateres
 • Forsikringen koster 200 kr. årligt pr. selskab
 • Forsikringen er obligatorisk, da det er gennem en kollektiv aftale, vi kan tilbyde en pris på 200 kr. årligt pr. netbankaftale.

 

Ofte Stillede Spørgsmål – Netbankforsikring

Se forsikringsbetingelser – klik her

Forsikringscertifikat, Netbankforsikring

Kontakt din rådgiver for mere information – klik her

Spørgsmål og svar om netbank erhverv

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om netbank og NemID.


Om netbank

Brugeradministration

Funktionen kan bruges til at administrere en aftales brugere. De ændringer, som foretages, har udelukkende effekt på selvbetjeningsaftalen, og de påvirker ikke fuldmagter til konti m.m.

Brugeradministration er en ny brugergrænseflade, som åbner op for, at administrator for virksomheden kan ændre nogle brugerrettigheder.

Adgang til Brugeradministration

Adgang til Brugeradministration sker via din netbank i venstremenuen, hvor punktet ”Brugeradministration” er tilføjet under ”Indstillinger”. Menupunktet vil kun vises, såfremt ”Brugeradministration” er tilmeldt.

Aftale-dropdown

Viser aftalenavn og aftalenummer for de aftaler, som du er administrator for. Her vises altså de aftaler, hvor alle funktioner/ydelser vedr. ”Brugeradministration” er tilmeldt både på aftalen og for dig som bruger.

Brugere

Viser den valgte aftales brugere, som kan redigeres. Her vises også andre administratorer, hvis der er flere administratorer på den samme aftale.

For hver bruger ses følgende oplysninger:

 • Navn – brugernavn
 • Prokuraprofil – brugerens prokuraprofil
 • Aftalefuldmagt – brugerens fuldmagt på selvbetjeningsaftalen
 • Brugernummer

Desuden findes en kontekstmenu, som indeholder 1 eller 2 valgmuligheder, alt efter om brugeren er administrator eller ordinær bruger:

 • Fjern bruger – vises for alle brugere og muliggør, at administrator kan fjerne den pågældende bruger fra selvbetjeningsaftalen. Brugerens adgang til andre selvbetjeningsaftaler påvirkes ikke.
 • Fjern administratorrettigheder – vises kun for administratorer og muliggør, at én administrator kan fjerne en andens administratorrettigheder, dog uden at fjerne vedkommende som ordinær bruger på selvbetjeningsaftalen.

For både ”Fjern bruger” og ”Fjern administratorrettigheder” gælder, at disse først kan aktiveres, når øvrige ændringer er gemt. Aktiveres disse med ikke-gemte ændringer, advares administrator om, at alle ikke-gemte ændringer
annulleres, hvis man fortsætter. Skal disse ændringer gemmes, må dette gøres, før der kan fjernes brugere og/eller administratorrettigheder.

Hver bruger foldes ud ved at klikke på rækken, hvorefter Prokuraprofil og Aftalefuldmagt bliver redigerbare.

Prokuraprofil kan sættes til 4 værdier:

 • A
 • B
 • C

Aftalefuldmagt kan sættes til 4 værdier:

 • Fuld visning, ingen disponering
 • Fuld visning, begrænset disponering
 • Begrænset visning og disponering
 • Fuld visning og disponering

Alt efter hvilken aftalefuldmagt der vælges, ændres disponeringen (se nærmere forklaring under ”Konti”).

Desuden vises 2 sektioner:

 • Konti – brugerens aktuelle adgang til de konti, som er tilmeldt aftalen
 • Funktioner – brugerens aktuelle adgang til de funktioner/ydelser, som er
  tilmeldt aftalen

Konti

Alle selvbetjeningsaftalens tilmeldte konti vises med følgende oplysninger:

 • Kontonavn
 • Kontonummer
 • Udbetaling – angiver hvorvidt brugeren kan foretage udgående
  transaktioner på kontoen
 • Indbetaling – angiver hvorvidt brugeren kan foretage indgående
  transaktioner på kontoen
 • Forespørgsel – angiver hvorvidt brugeren kan se saldi og transaktioner på
  kontoen

Der vises altså den samme bruttoliste af konti for alle brugere, men hver enkelt brugers adgang til disse konti kan sættes forskelligt.

For hver konto kan adgangen angives ved at sætte eller fjerne flueben. Der kan forekomme begrænsninger i form af enten globale begrænsninger på produktet (at man fx ikke kan hæve penge fra en pensionsopsparing), eller at noget ikke er tilladt på aftalen. Sådanne begrænsninger vises ved, at en checkboks er grå, og der kan således ikke sættes flueben i den. Ønskes en sådan begrænsning fjernet, skal man i første omgang gå i Kundeaftalen i
netbank – kan det ikke gøres her, må administrator kontakte sin rådgiver.

Hvis aftalefuldmagten ændres, overskrives visningen af de tidligere disponeringsmarkeringer med standardmarkeringerne for den valgte aftalefuldmagt. De nye værdier er dog ikke gemt endnu, så hvis de gamle ønskes tilbage, må administrator annullere ændringerne. Bemærk i så fald, at alle ændringer siden sidste Gem annulleres.

Aftalefuldmagterne kan ses som to dele – en disponeringsdel og en visningsdel – disponeringsdelen svarer til ”Debitering”, mens visningsdelen svarer til ”Kreditering” og ”Forespørgsel”.¨

Hver del kan enten være fuldt tilgængelig (”fuld”), begrænset tilgængelig (”begrænset”) eller utilgængelig (”ingen”). Såfremt den er ”fuld”, sættes markeringerne uanset deres tidligere værdi. Såfremt den er ”begrænset”, beholdes markeringerne fra tidligere. Såfremt den er ”ingen”, fjernes markeringerne uanset deres tidligere værdi.

Administrator kan frit sætte disponeringsmarkeringerne, så længe aftalefuldmagten ikke overskrides. I praksis kan aftalefuldmagten således kun overskrides ved ”Fuld visning, ingen disponering”, og hvis man her forsøger at tillade debitering gives der en advarsel. Advarslen suppleres med en markering af, hvilken konto den vedrører, og vises når brugeren er foldet ud, mens det angives ved kursivering og farvemarkering af aftalefuldmagten når brugeren er klappet sammen.

Funktioner

Alle selvbetjeningsaftalens tilmeldte funktioner/ydelser vises med følgende oplysninger:

 • Funktionsnavn
 • Tilmeldt/frameldt – checkboks til angivelse af, hvorvidt funktionen er
  tilmeldt/frameldt for brugeren

Der vises altså den samme bruttoliste af funktioner/ydelser for alle brugere, men forskellige delmængder af disse funktioner er tilmeldt for hver enkelt bruger.

Ønskes der adgang til flere funktioner/ydelser end hvad der vises for hver enkelt bruger, må de tilføjes via Kundeaftalen i netbank – kan det ikke gøres her, må administrator kontakte sin rådgiver.

Gem

Når administrator har foretaget de ønskede ændringer, vælges ”Gem” nederst under de listede brugere. Herefter signeres for de ønskede ændringer, hvorefter de gemmes.

Der kan foretages ændringer for flere brugere ad gangen, uden at der kræves flere signeringer, så længe det sker inden for samme aftale.

Disponeringsmarkeringerne for debitering, kreditering og forespørgsel er underlagt de samme regler som i Kundeaftalen, og afhængig af fuldmagtsforhold kan der således være markeringer, som ikke kan sættes.

Forsøger administrator alligevel at sætte sådanne markeringer, vil der vises en fejlmeddelelse efter data er forsøgt gemt, som redegør for hvilke af de ønskede ændringer, som ikke er tilladt. Administrator vil herefter få besked
om, at de resterende markeringer kun kan sættes ved først at ændre aftalefuldmagten til ”Fuld visning og disponering”. Efter at have ændret fuldmagten til dette, ses der bort fra eventuelle fuldmagter til konti, og administrator kan således frit sætte disponeringsmarkeringerne som ønsket. Såfremt administrator har foretaget disponeringsændringer for flere brugere, som ikke kan sættes, vises advarslerne for alle berørte brugere.

Det skal bemærkes, at en ændring til ”Fuld visning og disponering” medfører at brugeren også får fuld adgang til konti, som tilmeldes aftalen efter at brugeren har fået ”Fuld visning og disponering”.

Samtidige ændringer

Hvis administrator forsøger at gemme ændringer til en aftale, som ikke er i version ”gældende version”, vil ændringerne blive afvist, og der vises en fejlmeddelelse i brugergrænsefladen. Således kan administrator ikke ændre en aftale, som er ved at blive ændret af en medarbejder i pengeinstituttet.

Hvis en medarbejder i pengeinstituttet omvendt forsøger at ændre en aftale, som administrator har åbnet i Brugeradministration, vil medarbejderen versionere aftalen, og herefter enten A) gemme ændringerne før administrator, eller B) gemme ændringerne efter administrator. I tilfælde af A) kan administrator risikere at få afvist en del af sine ændringer, såfremt adgange til de samme funktioner eller konti er berørt. I tilfælde af B) vil administrator få afvist alle sine ændringer.

Kom godt i gang med netbank erhverv

Ny bruger
For at få adgang til netbank skal du have en brugeraftale. Aftalen oprettes af din rådgiver i Sparekassen. Når aftalen er oprettet, kan du logge på netbanken.

Underskriftsrum
Sparekassen har mulighed for at sende dokumenter til digital underskrift med NemID, så du ikke behøver at underskrive i Sparekassen. Underskriftsrummet finder du i netbanken – vælg menupunktet -> Kommunikation -> Digitale aftaler.

Har du ikke en netbank aftale i Sparekassen vælger du på logon-siden til netbanken, “Underskriftsrum – Jeg har ikke netbank”.

Tekniske problemer – hvad gør jeg?

Hvis du oplever tekniske problemer, som du ikke kan finde svar på i vores FAQ, så prøv tjekbank.nu

Du er også velkommen til at kontakte vores Hotline på 64 22 22 62 eller hotline@midspar.dk

Breve fra sparekassen – hvor finder jeg dem?

Når du anvender netbank, vil du modtage notaer, kontoudskrifter mv. i netbank. Du finder dem under menupunktet -> Kommunikation -> Brev fra Sparekassen. BS-oversigter finder du også under menupunktet -> Betalingsaftaler.

Spærring af kort – hvordan gør jeg?

Skulle du være så uheldig at miste dit kort, har du mulighed for at spærre det. Benyt menupunktet -> Konti og Kort -> Kortoversigt.

Du kan også spærre kort i din kortoversigt i mobilbank.

Posteringer i netbank – søg, afstem og eksportér

Du kan finde posteringer ved hjælp af ‘Udvidet Søgning’ (tragt ikonet),

Du kan sortere dine posteringer ved at klikke på pilen ved siden af kolonne overskriften.

Du kan markere de enkelte posteringer som afstemt ved at sætte ‘hak’ foran posteringen. Du kan skjule og vise afstemnings muligheden ved at klikke på de 3 vandrette streger øverst til højre.

Det er muligt at eksportere dine posteringer til fx Excel. Klik på de 3 vandrette streger.

Mine konti og funktioner i netbank – hvordan ændrer jeg dem?

Du kan selv bestemme hvilke af dine konti og funktioner, du ønsker at have adgang til i din netbank. Benyt menupunktet -> Aftaler -> Kundeaftale.

FI-adviseringer – hvordan gør jeg?

Indbetalinger der modtages fra kunder via FI-kort kan hentes i netbank erhverv og eksporteres til et eksternt økonomisystem, så det ikke er nødvendigt at registrere dem manuelt. Vælg menupunktet -> Betal og overfør -> FI-adviseringer. Brug af funktionen kræver tilmelding af din FI-aftale til netbank. Kontakt din rådgiver, hvis du ønsker denne mulighed.

Import af betalinger – hvordan gør jeg?

Netbank kan importere betalinger, der er oprettet i et eksternt økonomisystem. Funktionen findes under menupunktet -> Betal og overfør -> Import af betalinger.

Lønoverførsel – hvordan gør jeg?

Funktionen kan anvendes til overførsel af nettoløn og pensionsbidrag. Start med at oprette en lønliste via linket ”Lønliste”. På hver lønliste kan der oprettes flere modtagere, og der kan oprettes flere lønlister. Lønningerne overføres til Udbakke, hvorfra de skal godkendes.

Prokura – hvordan gør jeg?

Det er muligt at tilknytte prokurakrav til virksomhedens netbank, så de forskellige brugere, der har adgang til aftalen, kan have forskellige rettigheder.
Det vil være en markant forøgelse af sikkerheden, hvis der skal to brugere til at gennemføre en betaling. Kontakt din rådgiver for at høre mere.

Hvordan gennemfører jeg flere betalinger på én gang?

Skal du gennemføre flere betalinger samtidigt, kan du samle dine betalinger i Udbakke, hvorefter du kan godkende alle på én gang.

Efter godkendelse af betalingerne dannes der en kvittering – hvor du kan kontrollere om alle betalinger blev gennemført.

Kreditorregister – hvordan gemmer jeg oplysninger om modtagere?

Når du gennemfører en betaling, kan du gemme dine betalingsoplysninger. Du sætter blot hak i feltet ”Gem i kreditorregister”.

Når du ønsker at genbruge de gemte oplysninger, benytter du “Søg i kreditorregister”.

Du kan administrere dit kreditorregister via menuen -> Betal og overfør -> Vis kreditorregister. Her kan du benytte og vedligeholde dine kreditoroplysninger. Med Eksporter funktionen kan du lave en sikkerhedskopi. Klik på de 3 vandrette streger øverst til højre.

 

Hvordan finder jeg funktionen ”Hjælp”?

Du finder hjælp ved at trykke på de 3 vandrette streger øverst til højre.

Under ”Hjælp” kan du finde mange nyttige oplysninger, specielt hvis du anvender nogle af de mere avancerede funktioner.

 


Om NemID

Nyt NemID – hvordan gør jeg?

Du kan bestille nyt NemID i Sparekassen og få tilsendt et nyt nøglekort og en ny adgangskode.

Første gang du logger på med NemID, bliver du bedt om at indtaste dit NemID-nummer, som fremgår af følgebrevet til nøglekortet, og den midlertidige adgangskode, som er tilsendt i separat brev. Herefter skal du vælge din egen adgangskode. Koden skal være på minimum 6 tegn, og skal bestå af både tal og bogstaver.

Som bruger-id kan du efterfølgende anvende dit NemID-nummer, cpr-nummer eller bruger-id, som du selv vælger.

MedarbejderID – hvad er det?

Det er muligt at få adgang til en virksomheds netbank ved hjælp af almindelig privat NemID. Efter logon med NemID, skal der så blot vælges, hvilken aftale man ønsker at åbne. Der kan være tilknyttet indtil flere private- og virksomhedsaftaler.

Ofte vil det dog ikke være hensigtsmæssigt, at en medarbejder kan logge på virksomhedens netbank hjemme fra den private PC. I stedet kan der oprettes et medarbejderID, som kun giver adgang til virksomhedens aftale. Et medarbejderID kan kun anvendes til netbank.

Glemt adgangskode – hvad gør jeg?

Hvis du har glemt din adgangskode til NemID, kan du bestille en ny på www.nemid.nu.

Du kan med fordel registrere dit mobilnummer hos NemID, så kan du modtage en ny adgangskode via sms.

Glemt bruger-id – hvad gør jeg?

Hvis du glemmer det bruger-id du selv har valgt, kan du i stedet bruge dit cpr-nummer eller din NemID-nummer.

Du kan ændre dit bruger-id her

Nøglekort – hvordan bruger jeg det?

Når du har indtastet dit bruger-id og din adgangskode, får du oplyst en kode på 4 cifre. Du skal så finde de tilsvarende cifre på dit nøglekort, og indtaste den tilknyttede nøgleværdi på 6 cifre. NemID holder styr på hvilke koder, der er brugt.

Når der er 20 koder tilbage på kortet, får du automatisk tilsendt et nyt nøglekort.

Mistet nøglekort – hvad gør jeg?

Du kan bestille et nyt nøglekort på www.nemid.nu. Det gamle nøglekort spærres automatisk, når du bestiller et nyt.

Nøgleviser – hvad er det og hvordan får jeg en?

En nøgleviser er et elektronisk alternativ til et nøglekort. I stedet for at finde et tal på nøglekortet, trykker du blot på en knap på nøgleviseren, så får du oplyst den nøgle du skal bruge.

Du kan bestille en nøgleviser her

Adgang til e-Boks erhverv

Når virksomheden har oprettet en digital postkasse, kommer der automatisk adgangsstyring på e-Boks, hvilket bevirker, at e-Boks ikke længere kan åbnes fra Netbank.

Virksomhedens administrator af medarbejdersignaturer (LRA), skal herefter oprette adgang for hver enkelt bruger.

Administrator skal gøre følgende:
1. Log på e-Boks erhverv med Digital Signatur (LRA-signatur)
2. Vælg menupunktet “Indstillinger” i øverste højre hjørne.
3. Vælg menupunktet “Rettigheder”.
4. Tryk på “Aktiver” under “Log på virksomhedens Netbank”.
5. Vælg hvilke rettigheder log på via Netbank skal have – vælg: Almindelig postbruger.
7. Tryk på “OK”.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

 • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.