Print Friendly, PDF & Email

Sparekassen var ved grundlæggelsen i 1853 tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og filosofien var, at Sparekassen skulle bidrage til sin by. Derfor har vi lige siden engageret os i initiativer, der kunne gavne verden omkring os.

For Middelfart Sparekasse handler samfundsansvar om at tage ansvar for medarbejdere, kunder og det omkringliggende samfund, og det handler om, hvordan Sparekassen tjener sine penge, og hvordan den forvalter sit overskud.

Denne politik har til formål at formidle de holdninger, Middelfart Sparekasse har til samfundsansvar. Den er udarbejdet med afsæt i de ti principper i FN’s Global Compact1, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv2 og Årsregnskabslovens § 99a. Politikken er inddelt i fem konkrete områder:

 1. Medarbejdere
 2. Sociale forhold
 3. Miljø og klima
 4. Menneskerettigheder
 5. Antikorruption og antihvidvask

Politikken skal ses i sammenhæng med Sparekassens Strategi 2018 og et ønske om at gøre samfundsansvar til en forretningsdisciplin, hvor Sparekassens grundlæggende holdninger til det at drive forretning med omtanke for omverdenen afspejles.

1. Medarbejdere

Middelfart Sparekasse vil sikre en god og attraktiv arbejdsplads med fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling ved blandt andet:

 • at sikre gode arbejdsvilkår gennem de sociale bestemmelser i overenskomsten
 • at deltage i den årlige trivselsundersøgelse foretaget af Great Place to Work Institute® og arbejde med resultaterne i de enkelte afdelinger og fra centralt hold
 • at sikre alle medarbejderes kompetenceudvikling via regelmæssige udviklingssamtaler og relevante uddannelsestilbud
 • at skabe rammerne for en sund balance mellem arbejds- og fritidsliv
 • at gennemføre KRAMSS-spørgeundersøgelse3 og igangsætte relevante sundhedsfremmende initiativer med afsæt i resultaterne
 • at indgå individuelle aftaler om blandt andet flextid, deltid og seniorordninger.

2. Sociale forhold

Middelfart Sparekasse tager ansvar for alle kundegrupper i samfundet ved at være ”en sparekasse for alle”.

Middelfart Sparekasse ønsker at medvirke til uddannelse af den unge generation. Sparekassen ansætter derfor årligt både finanselever og finansøkonomer og fortsætter med at tilbyde jobs til ungarbejdere samt studiejobs. Ligeledes opfordrer Sparekassen de unge medarbejdere til at videreuddanne sig for at være attraktive for både Sparekassen og andre virksomheder.

Middelfart Sparekasse har et tæt samarbejde med kommuner og jobcentre i Sparekassens markedsområde. Sparekassen indgår bl.a. aftaler om praktikforløb og arbejdsprøvning mv.

Middelfart Sparekasse vil desuden skabe grundlag for lokalområdets og egen vækst ved at være et lokalt forankret pengeinstitut, som deltager aktivt i udviklingen af lokalområdet.

3. Miljø og klima

Middelfart Sparekasse har et stort fokus på miljøbesparende tiltag og medtænker miljøet i alle handlinger, blandt andet ved:

 • at Sparekassens samlede elforbrug er dækket af vindkraft
 • løbende at analysere filialernes energiforbrug med øje for energimæssige forbedringer
 • at stille krav til materialers miljømæssige egenskaber ved renovering af eksisterende og etablering af nye filialer
 • at Sparekassens pap-, papir- og madaffald genanvendes
 • at anvende energibesparende løsninger på it-området og sørge for, at it-udstyr genanvendes.

4. Respekt for menneskerettigheder

Sparekassen respekterer det enkelte menneske og accepterer ikke, at medarbejdere, kunder eller andre eksterne parter udsættes for diskrimination.

Sparekassen ser mangfoldighed som en styrke, som bidrager til at skabe en god arbejdsplads. Med mangfoldighed menes både mangfoldighed i forhold til køn, alder, religion, etnisk oprindelse og seksualitet og i forhold til uddannelse, erhvervserfaring, holdninger, interesser og meget mere.

5. Antikorruption og antihvidvask

Middelfart Sparekasse tager afstand fra alle typer korruption, herunder bestikkelse, organiseret kriminalitet, finansiering af terror og hvidvask af penge. Der henvises i øvrigt til Sparekassens særskilte ”Risikostyringspolitik for hvidvaskområdet” samt til Sparekassens afsnit om gaver og gæstfrihed i medarbejderhåndbogen.

Whistleblower-ordning

Sparekassen har etableret en whistleblower-ordning, hvor der kan indberettes overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning. Herudover er det muligt at anmelde mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lign., ligesom det er muligt at anmelde tilfælde af miljøforurening, alvorlige brud på arbejdssikkerheden samt alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat, fx vold eller seksuelle overgreb.

Alle med tilknytning til Sparekassen har mulighed for at benytte whistleblower-ordningen via Sparekassens hjemmeside.

Kontrol og opfølgning

Politik for samfundsansvar opdateres løbende efter behov og mindst en gang årligt. Sparekassens underdirektør er ansvarlig for opdatering af politikken og kontrol af, om Sparekassen efterlever politikken samt for den årlige rapportering om Sparekassens arbejde med samfundsansvar.

Politik for samfundsansvar er forelagt og godkendt af bestyrelsen 19. december 2017.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

 • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.