Remburs - di sikkerhed ved international handel
Print Friendly, PDF & Email

En remburs benyttes ofte, når eksportøren og importøren ikke kender hinanden specielt godt, og når eksportøren ikke vil fremsende varer uden at have sikkerhed for betalingen.

Hvad er en remburs?

 • Rembursen er en betalingsform, som kan sikre, at eksportøren modtager betaling lige efter, varerne er afsendt
 • Rembursen kan også bruges som finansiering, ligesom der kan indarbejdes en evt. kredittid i betalingsbetingelserne i rembursen. Eksportøren kan herigennem sikre sig, at betalingen effektueres ved kredittidens udløb
 • Remburs kan betragtes som en ”garanti om betaling” fra en bank, hvor banken garanterer, at der vil ske en betaling til eksportøren, såfremt importøren opfylder alle rembursens betingelser
 • Ved at udstede en remburs påtager den udstedende bank sig en forpligtelse til at betale på foranledning af importøren. Ved at opfylde rembursens betingelser, får eksportøren et krav på den rembursudstedende bank i stedet for på importøren. Normalt vil dokumenterne og betaling formidles gennem den adviserende bank – eksportørens bank – og betalingen udløses så ved, at eksportøren præsenterer dokumenterne i sin bank
 • Betegnelsen ”Remburs” er kun brugt i de skandinaviske lande. Følgende betegnelser ”Documentary Credit” (D/C) eller ”Letter of Credit” (L/C) er de mest almindelige betegnelser
 • Der er stadig visse lande hvor det kan være et krav, at en eventuel betaling for importerede varer skal ske via en remburs og det kan skyldes, at import og adgang til udenlandsk valuta styres gennem landets centralbank.

Hvilke fordele opnår eksportøren?

 • Betingelserne i rembursen kan ikke ændres eller annulleres uden eksportørens samtykke
 • Eksportøren får en større sikkerhed for betaling, idet risikoen flyttes fra importør til udstedende bank
 • Sikkerhed for at betalingen til eksportøren sker på det aftalte tidspunkt
 • Betaling fra egen bank eller fra bank i eget land
 • Umiddelbar forbedring af likviditet i forbindelse med varens afsendelse
 • Mulighed for gennem rembursen at stille sikkerhed over for en eller flere underleverandører
 • I forbindelse med aftalt kredittid under en remburs er der mulighed for, at du som eksportør kan få afkøbt din fremtidige betaling fra importøren.

Hvilke fordele opnår importøren?

 • Rembursbeløbet bliver kun betalt, såfremt de præsenterede dokumenter er i overensstemmelse med rembursens betingelser
 • Mulighed for at opnå en kredittid hos eksportøren
 • Mulighed for rabat på grund af sikkerhed for betaling – og hurtig betaling
 • Større sikkerhed for rettidig afsendelse af varer.

Hvilke internationale regler gælder for remburser?

 • Det Internationale Handelskammer (ICC) i Paris har udarbejdet ”Ensartede regler og sædvaner vedrørende remburser”. Disse regler definerer bankernes forpligtelser og er respekteret i stort set alle lande i verden
 • Disse regler definerer også bankernes ansvar i forbindelse med behandling af dokumenter under remburser, og det skal her fremhæves, at bankerne udelukkende beskæftiger sig med dokumenter og ikke med varer eller det projekt dokumenterne vedrører. Ligeledes skal bankerne kun tage hensyn til de betingelser, der er anført i rembursen
 • Kontrakter og aftaler påfører ikke bankerne nogen forpligtelser, uanset om der er henvist til dem i rembursen.

Hvordan etableres en remburs?

 • I praksis findes der flere typer af remburser, og hvilken type der skal udstedes, og hvordan indholdet skal være, skal aftales parterne imellem
 • Det kan være en rigtig god ide at tage banken med på råd, før der indgås en bindende kommerciel aftale.

Etableringen af en remburs

1. Kontrakten indgås mellem importøren og eksportøren, og som betalingsform aftales remburs
2. Importøren indleverer efterfølgende en rembursbegæring til sin bank (den udstedende bank), og af denne begæring fremgår bl.a. rembursens beløb og de aftalte betingelser
3. Importørens bank udsteder rembursen og sender den til eksportørens bank – den adviserende bank
4. Eksportørens bank undersøger, om rembursen overholder formalia i henhold til de internationale regler og adviserer derefter rembursen til eksportøren.
5. Når eksportøren har modtaget rembursen, bør det efterfølgende sikres, at betingelserne i rembursen svarer til det, som er aftalt i kontrakten, og at disse betingelser kan opfyldes af eksportøren
6. Hvis betingelserne ikke svarer til eksportørens krav, bør eksportøren straks anmode importøren om at foranledige den udstedende bank til at foretage de nødvendige ændringer af rembursens betingelser.

Hvilke former for remburser findes der?

 • Den uigenkaldelige remburs: En remburs kan ikke annulleres eller ændres uden samtykke fra eksportøren. Importørens bank kan ikke kræve at en udstedt remburs ændres, men er forpligtet til at betale mod de dokumenter, der kræves under den oprindelig udstedte remburs
 • Den bekræftede remburs: Det er den adviserende bank, som eventuelt kan bekræfte rembursen, hvis den adviserende bank bliver anmodet om dette. Dette betyder, at eksportørens bank, ved dennes bekræftelse, påtager sig en uigenkaldelig betalingsforpligtelse til at betale, såfremt den får præsenteret de forskriftsmæssige dokumenter under rembursen. En eksportør er med en bekræftet remburs uafhængig af eventuelle politiske og økonomiske risici i importørens hjemland og har således – under forudsætning af at rembursens betingelser er opfyldt – fuld sikkerhed for betaling af de eksporterede varer. Selv om rembursen ikke indeholder en anmodning om at bekræfte rembursen, så kan den adviserende bank, i de fleste tilfælde, tilbyde eksportøren en risikoafdækning, der svarer til en bekræftelse – en såkaldt ”Silent confirmation”.
 • Den ubekræftede remburs: En ubekræftet remburs er en remburs, hvor den udstedende bank alene garanterer for betalingen.Eksportørens bank – den adviserende bank – kontrollerer de krævede dokumenter under sådanne remburser, men har ikke nogen betalingsforpligtelse, før der er modtaget betaling fra den rembursudstedende bank.

Hvordan forløber dokumentgangen?

1. Eksportøren sender varen til importøren på den måde, som er forlangt i rembursen og fremskaffer derefter et afskibningsdokument, fx konnossement (Bill of Lading) eller luftfragtbrev (Airwaybill)
2. Efter varerne er afsendt, indleverer eksportøren de i rembursen forlangte dokumenter til sin bank, som gennemgår dem i forhold til rembursens betingelser. Er kravene i rembursen opfyldt, modtager eksportøren normalt sin betaling
3. Eksportørens bank sender herefter dokumenterne til importørens bank
4. I importørens bank udleveres dokumenterne til importøren mod betaling, hvorefter varen kan udleveres
5. Importørens bank foretager betaling til eksportørens bank.

Kontakt os

Ønsker du rådgivning omkring remburser, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi har erfaring i at behandle rembursforretninger, og vi har mulighed for at ekspedere remburser til og fra de fleste lande i verden.

Disse informationer er udarbejdet i oplysningsøjemed, og Middelfart Sparekasse tilstræber at indholdet ajourføres, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt
eller udtryk for gældende ret. Middelfart Sparekasse påtager sig således intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet i fakta arket.
Indholdet kan ikke erstatte relevant og specifik rådgivning i forbindelse med konkrete sager.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

 • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.